پذیرش و چگونگی ثبت نام در انجمن

پذیرش و چگونگی ثبت نام در انجمن

ثبت نام در انجمن

وظایف و اهداف

تشکیل پرونده عضویتی برای همه ی اعضای انجمن
صدور کارت عضویت برای همه اعضای انجمن و تمدید عضویت اعضاء
پاسخگویی به نامه ها وبخشنامه های
اطلاع رسانی به موقع همکاران از طریق پیام کوتاه
چگونگي عضويت در انجمن طبق ماده 6و 7و8 اساسنامه
عضويت وشرايط عضوگيري در انجمن علوم تجربي به شرح ذيل مي باشد:
1-6-عضويت پيوسته :
كليه افرادي كه حداقل داراي درجه فوق ديپلم در رشته علوم تجربي و رشته هاي وابسته باشند ، مي توانند به عضويت پيوسته انجمن در آيند.
2-6-عضويت وابسته :
افراد علاقه مند كه شرايط فوق را ندارند مي توانند به عضويت وابسته انجمن درآيند.
3-6-عضويت افتخاري :
شخصيت هاي ايراني و خارجي كه مقام علمي آنان در زمينه هاي علوم تجربي حائز اهميت خاص باشند ، يا در پيشبرد اهداف انجمن كمك هاي مؤثروارزنده اي نموده باشند.
4-6-عضويت مؤسسه اي (حقوقي):
سازمان هايي كه در زمينه ي علمي و پژوهشي مربوط فعاليت دارند مي توانند به عضويت مؤسسه اي انجمن در آيند.
7 : ماده
هريك از اعضا سالانه مبلغي را كه ميزان آن توسط شوراي اجرايي تعيين مي گردد ، به عنوان حق عضويت پرداخت خواهد كرد.
1: تبصره
پرداخت حق عضويت هيچگونه حق و ادعايي نسبت به دارايي انجمن براي عضو ايجاد نمي كند .
2: تبصره
اعضاي افتخاري انجمن از پرداخت حق عضويت معاف هستند .
8: ماده
عضويت در يكي از موارد زير خاتمه مي يابد.
1-8-استعفاي كتبي
2-8-عدم پرداخت حق عضويت سالانه

جهت ثبت نام در انجمن فرم زیر را تکمیل کرده و اطلاعات خود را تایید کنید.

فرم تقاضای عضویت در انجمن