پاسخ نامه فعالیت های فصل 8 علوم هشتم

برای حمایت از سایت خواهشمند است بنر زیر را باز کنید. این کار هزینه ای برای شما ندارد.

کاربر گرامی:

پاسخ نامه فعالیت های فصل 8 علوم هشتم : تولید مثل در جانداران

در این برگه به پاسخ  فعالیت های فصل 8 علوم هشتم می پردازیم.

قبل از بررسی پاسخ ها ، لازم است  قبلا با محتوای آموزشی فصل از  طریق درسنامه فصل هشتم آشنایی داشته باشید .

کاربران در این درس با انواع روش های تولید مثل و ازدیاد جانداران آشنا می شوند؛

همچنین می توانند با مقایسهٔ تولید مثل غیر جنسی و جنسی، مزایا و محدودیت های هریک از این دو نوع تولید مثل را گزارش کنند.

کاربران با مطالعهٔ این درس پی می برند که فرایندی حیاتی مانند تولید مثل در جانداران متفاوت در الگوهای تقریباً یکسانی رخ می دهند.

مرور فصل:
مرور فصل هشتم علوم هشتم

ویژگی جانداران:

فعالیت صفحه 66 پاسخ نامه فعالیت های فصل 8 علوم هشتم

فعالیت صفحه 66 پاسخ نامه فعالیت های فصل 8 علوم هشتممخمر در واقع نوعی قارچ تک سلولی است که در صنایع غذایی مانند پخت نان، تولید سرکه و…. به کار می رود.

افزودن مقدار اندکی شکر و نمک به رشد مخمر کمک می کند.

مخمرها در این وضعیت، فعال می شوند و شروع به رشد می کنند. در این حالت، کفی روی مخلوط تشکیل می شود.

متناسب بادمای محیط، ممکن است زمان بیشتری برای فعال شدن مخمرها لازم باشد.

گفتگو کنید صفححه 66 پاسخ نامه فعالیت های فصل 8 علوم هشتم

گفت و گو کنید صفحه 66 باکتری ها به روش دونیم شدن تکثیر می شوند

این روش که نوعی تولید مثل غیر جنسی است ابتدا باکتری رشد می کند و پس از رشد کامل به دو نیم می شود

هر باکتری حاصل هم پس از رشد دو باره با پیدایش دیواره عرضی در قسمت میانی به دو نیم می شود

اما مخمر ها به روش حوانه زدن زیاد می شوند

در این روش جاندار کاملا نصف نمی شود

بلکه برامدگی در سطح بدنش به وجود می آید که به آن جوانه گویند  جوانه رشد می کند و به جاندار کامل تبدیل می شود.

فعالیت صفحه 67 پاسخ نامه فعالیت های فصل 8 علوم هشتم

فعالیت صفحه 67 پاسخ نامه فعالیت های فصل 8 علوم هشتم

کپک ها در محیط گرم و مرطوب  رطوبت،  تاریکی بهتر رشد می کنند.

در طراحی آزمایش، نمونه شاهد و آزمودنی (تیمار) را مشخص کنند،

مثلاً اگر کاربری می خواهد اثر رطوبت را بر رشد کپک نان مشخص کند باید حداقل دو گروه نمونه را درنظر بگیرد که همهٔ شرایط آنها مانند نوع نان، دما، نورو…یکسان باشد و فقط یک گروه را مرطوب نگه دارد.

در این طرح آن گروهی که در رطوبت معمولی قرار دارند، گروه شاهد و آن گروهی که در رطوبت بیشتر قرار دارند، گروه آزمودنی را تشکیل می دهند.

گفت و گو کنید صفحه 68 پاسخ نامه فعالیت های فصل 8 علوم هشتم

گفت و گو کنید صفحه 68

ابتدا لکه های سفید ایجاد می شود این لکه  ها رشد میسلیوم های قارچ هستند کم کم برروی آنها پایه های هاگدان به وجود می اید

سپس هاگدان تشکیل می شود که رنگدانه دارد و کم کم رنگ دانه سیاه در هاگدان ایجاد می شود.

فعالیت صفحه 69 پاسخ نامه فعالیت های فصل 8 علوم هشتم

فعالیت صفحه 69 پاسخ نامه فعالیت های فصل 8 علوم هشتم

فعالیت صفحه 69

فعالیت صفحه 69قطعه قطعه شدن نوعی تولید مثل رویشی است که در آن از قطعه ای از گیاه ، گیاهی مشابه می روید خزه ها به این طریق زیاد می شوند.

گیاهانی نظیر زنبق و ریواس به وسیله ریزوم زیاد می شوند .

سیر و زعفران با بنه و لاله و سنبل با پیاز زیاد می شوند.

و با خوابانیدن و پیوند زدن  که نوعی قلمه زدن محسوب می شوند می توان گیاهان را زیاد کرد.

گفتگو کنید صفحه 71 پاسخ نامه فعالیت های فصل 8 علوم هشتم

گفت و گو کنید صفحه 71 پاسخ نامه فعالیت های فصل 8 علوم هشتمخیر کامه ها حاصل تقسیم کاستمان هستند زیرا فام تن های هر کامه نصف یاخته واقعی است

فعالیت صفحه 71 پاسخ نامه فعالیت های فصل 8 علوم هشتم

فعالیت پاسخ نامه فعالیت های فصل 8 علوم هشتم

گفتگو کنید صفحه 72 پاسخ نامه فعالیت های فصل 8 علوم هشتم

گفتگو کنید صفحه 72

کامه های نر تاژه دارند و متحرک هستند اما کامه های ماده بزرگ نرند و حرکت ندارند کروی هستند و اندوخته غذایی فراوان دارند

فعالیت صفحه 72 پاسخ نامه فعالیت های فصل 8 علوم هشتم

فعالیت صفحه 72

ماهی ها و دوزیستان لقاح خارجی دارند. هنگام جفت گیری، جانور نر و جانور ماده، گامت های خود را درون آب می ریزند.

در اثر برخورد گامت های نر و ماده، سلول های تخم تشکیل می شوند.

خزندگان، پرندگان و پستانداران لقاح داخلی دارند.

بنابراین، احتمال برخورد گامت نر و گامت ماده افزایش می یابد. از زاده های خود مراقبت نمی کنند.

ب) پرندگان و پستانداران

پ) تعداد کامه هایی که این جانوران تولید می کنند، بسیار زیاد است زیرا

بسیاری از تخم هایی که تشکیل می شوند به علت خطراتی که در محیط وجود دارد، از بین می روند.

ت) درون بدن زیرا  تمام نیاز های جنین در حین رشد فراهم می شوندو جنین در برابر شرایط محیطی مثل دما و دشمن محافظت می شود.

.حفاظت از تخم وزاده ها در پستانداران خصوصا پستانداران جفت دار به کامل ترین شکل خود می رسد

در پستانداران جفت دار، اندام رحم تشکیل می شود که محل رشد و نمو تخم است

و در آنجا به جاندار کاملی تبدیل می شود.

نوزاد از طریق بند ناف از خون مادر تغذیه می کند

فعالیت صفحه 72

فعالیت صفحه 72 پاسخ نامه فعالیت های فصل 8 علوم هشتم

.همان طور که در شکل معلوم است، دوقلوهای همسان وقتی ایجاد می شوند که از یک تخم،دو توده سلولی تشکیل و از رشد هر تودهٔ سلولی، جنین مستقلی ایجاد می شود.

در نتیجه این دوقلوها از یک جنس وهمسان اند.

اگر جدا شدن سلول ها در مرحله پیشرفته تری باشد، امکان به هم چسبیدگی دوقلوها در بخش هایی از بدن وجود دارد.

اما در دوقلو های غیر همسان دو کامه نر و دو کامه ماده مستقل از هم ترکیب و دو سلول مستقل تخم تشکیل می شوند

و دو جنین متفاوت ایجاد می شود.

فعالیت صفحه  پاسخ نامه فعالیت های فصل 8 علوم هشتم74

فعالیت صفحه 74

اطلاعات جمع آوری کنید صفحه  75 پاسخ نامه فعالیت های فصل 8 علوم هشتم75

جمع آوری اطلاعات صفحه 75 پاسخ نامه فعالیت های فصل 8 علوم هشتم

رنگ گل ها، بو و شهدی که تولید می کنند،بزرگ بودن گلبرگ های رنگی از مواردی است

که که سبب می شود سایر جانورانی مانند خفاش و مرغ شهد خوار یا بعضی عنکبوت های باغی را به خود جلب کنند

  گفتگو کنید صفحه 75گفت و گو کنید صفحه 75 پاسخ نامه فعالیت های فصل 8 علوم هشتم

جمعیت جاندارانی که تولید مثل غیر جنسی دارند در خطر از بین رفتن دارند.

زیرا تنوع ژنتیکی ندارند و همه از یک نوع هستند بنابر این اگر تحت شرایط نامساعد محیطی قرار بگیرند همه از بین می روند

در تولید مثل جنسی تنوع وجود دارد امکان بقای نسل جانداران آن زیاد تر است

و انرژی و ماده کم تری صرف ایجاد جاندار می شود و روش های مراقبت و نگهداری از جنین و نوزاد بیش تر است

اما تعداد زاده ها کم تر است.

در تولید مثل غیر جنسی:

تنوع وجود ندارد و امکان سازگاری و بقای نسل جاندار ک تر است

اما تعداد زاده ها بیش تر است در این روش از زاده ها مراقبت کمتری به عمل می آید و میزان مصرف ماده و انرزی برای تولید زاده ها زیاد است.

فعلیت صفحه 75 پاسخ نامه فعالیت های فصل 8 علوم هشتم

فعالیت صفحه 75 پاسخ نامه فعالیت های فصل 8 علوم هشتم

برخی از گیاهان دارای گلهای جلب کننده حشرات بوده و گرده به آسانی در اختیار حشرات قرار می گیرند:

در این گروه گیاه با محرکهای خاص حشره را به خود جلب می کند که این محرکها تفاوتهایی جزئی با یکدیگر دارند

و باعث شده که این رابطه اختصاصی تر شود.

رنگهای زرد ، آبی ، سبز ، و ارغوانی گلبرگ ها و بویژه انعکاس یا جذب نور ماوراء بنفش توسط آنها برای حشرات فوق العاده جذاب هستند.

عطر و بو نیز در جلب حشرات نقش مهمی دارند.

گیاهانی که برای گرده افشانی محتاج به حشرات هستند دارای گلهای درشت و آشکار هستند

دانه های گرده درشت و چسبناک برخی گل ها هم به کمک حشرات پخش می شوند.

برای حمایت از سایت خواهشمند است بنر زیر را باز کنید. این کار هزینه ای برای شما ندارد.

مطالب مرتبط

7 دیدگاه‌

 1. امیرحسین گفت:

  خیلی عالی بود

 2. احمدی از دزفول گفت:

  مطالب کاملا رسا وقابل بهره برداری بخصوص نطم وچینش آنها

 3. ali گفت:

  عالیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی بود از سایت هایی که گشتم از همه بهتر بود

 4. mohammad گفت:

  عالی عالی عالی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *