نمونه سوال فصل 5 علوم نهم + پاسخنامه

برای حمایت از سایت خواهشمند است بنر زیر را باز کنید. این کار هزینه ای برای شما ندارد.

نمونه فیلم های حل تست علوم نهم در اپلیکیشن هم کلاسی :

پاسخنامه نمونه سوال فصل 5 علوم نهم : نیرو

کاربر گرامی ، لازم است قبل از بررسی پاسخنامه نمونه سوال فصل 5 علوم نهم ، سوالات این فصل را بخوبی و با دقت حل کنید.

در پایان به پاسخ نامه نمونه سوال فصل 5 علوم نهم مراجعه کرده و جواب های خود را با پاسخنامه مقایسه کنید.

متن درسنامه این فصل را می توانید از اینجا دنبال کنید.

تحلیل آزمون از خود آزمون اهمیت بیشتری دارد زیرا با نقاط ضعف و قوت خود آشنا شده همچنین می توانیم اشکالات خود را برطرف کنیم.

به امید موفقیت روز افزون شما

نمونه سوال فصل 5 تست چهار گزینه ای علوم نهم

1)پرنده ای در حال پرواز است عکس العمل نیرویی که به آن پرنده وارد می شود به چه اجسامی وارد می شود؟

1) زمین
2) هوا
3) اجسام اطراف زمین
4) زمین و هوا

2)تخته چوبی به شکل مکعب مستطیل را که به طنابی بسته است روی سطحی افقی می کشیم کدام یک از روش های زیر اصطکاک بین چوب و زمین را کم تر می کند؟

1) قرار دادن تخته بر روی کم ترین وجه
2) قرار دادن تخته بر روی بیش ترین وجه
3) تخته چوب را کاملا نصف کنیم
4) یک تخته درست مساوی با آن رویش بگذاریم

نیروی اصطکاک به سطح جسم بستگی ندارد وفقط به نیروی عمودی و ضریب اصطکاک ارتباط دارد پس وقطی نصف شودنیروی عمودی کاهش می یابد.

3) نیروی 10 نیوتنی به جسمی شتاب a و نیروی 14 نیوتنی به آن شتابa+2 می دهد مقدار a چند متر بر مجذور ثانیه است؟

1) 7
2) 5
3)4
4) 2

پاسخنامه نمونه سوال فصل 5 علوم نهم پاسخ سوال 3

4) جسمی به جرم 10 کیلوگرم روی سطحی افقی تحت اثر نیروی 50 نیوتنی به طور یکنواخت حرکت می کند . اگر بر آن جسم نیروی افقی 60 نیوتن وارد شود شتاب حرکت آن چند متر بر مجذور ثانیه می شود؟

1) 1
2)6
3)4
4)5

پاسخنامه نمونه سوال فصل 5 علوم نهم پاسخ سوال 4

5) علت آن که روغن اصطکاک را کم می کند آن است که :

1) لایه ای از آن بین دو جسم قرار می گیرد و مانع از تماس مستقیم دو جسم می شود.
2) به جسم نیروی اضافی وارد و مانع توقف آن می شود.
3) روغن سبک تر از جسم جامد است و آسان حرکت می کند
4) سطوح ناصاف جسم را از بین می برد.

6) جسمی به جرمm تحت تاثیر نیروی ثابت 108 نیوتنی که در راستای افق وارد می شود ، روی سطح افقی بدون اصطکاکی شروع به حرکت می کند و در مدت 5 ثانیه اول حرکت 75 متر می پیماید . جرم جسم چند کیلو گرم است؟

1) 6
2) 12
3) 18
4) 36

یا به عبارت دیگر         متر بر مجدور ثانیه 6 = شتاب <= 25 * شتاب * 0.5=75 <= مجذور زمان * شتاب * 0.5 = جابه جایی 

F=ma => 108=m*6  => m=18 kg

7) کدام جمله درست است؟

1) جرم و وزن کمیت های یکسان هستند که با واحد های مختلف اندازه گیری می شوند.
2) جسم در حال سقوط آزاد ، بدون جرم است.
3) اگر جرم جسم دو برابر شود لزوما وزن آن دو برابر نمی شود.
4) جرم جسم از نیروی گرانش وارد بر آن مستقل است.

8) نیروی افقی نامعلومی به چهار چرخه ای که روی سطح افقی بدون اصطکاکی قرار دارد ، وارد می شود و شتاب 3 متر بر مجذور ثانیه ایجاد می کند. اگر جرم یک کیلو گرمی روی چهار چرخه قرار دهیم همان نیرو شتاب 2 متر بر مجذور ثانیه ایجاد می کند . جرم چهار چرخه چند کیلو گرم بوده است؟

1) 3
2)1
3) 2
4) 0/5پاسخنامه نمونه سوال فصل 5 علوم نهم پاسخ سوال 8

9) کامیونی به جرم 4 تن با سرعت 20 متر بر مجذور ثانیه روی سطحی افقی در مسیر مستقیم حرکت می کند این اتومبیل براثر ترمز با شتاب ثابت در مدت 4 ثانیه متوقف می شود . نیروی ترمز کننده چند نیوتن بوده است؟

1) 10000
2)20000
3) 8000
4) 4000پاسخنامه نمونه سوال فصل 5 علوم نهم پاسخ سوال 9

10)در کدام گزینه اصطکاک مفید است؟

1) ماندن شربت درون یک نی که انتهای نی را با انگشت بسته ایم
2) تمیز کردن شیشه ماشین با دستمال
3) توفق توپ فوتبال با برخورد به تور دروازه
4) پوست کندن پرتقال با چاقو

11) جعبه ای به جرم 50 کیلو گرم بر روی سطح افقی بدون اصطکاکی قرار دارد . اگر جعبه را با نیروی 20 نیوتن هل بدهیم پس از 2 ثانیه سرعت جعبه چند متر بر ثانیه خواهد شد؟

1) 1
2) 1/2
3) 1/4
4) 0/8پاسخنامه نمونه سوال فصل 5 علوم نهم پاسخ سوال 11

12) نیروی یک نیوتنی به جسمی به وزن یک نیوتن چه شتابی بر حسب متر بر مجذور ثانیه می دهد؟

1) 1
2) 9/8
3) 4/8
4) 1/98پاسخنامه نمونه سوال فصل 5 علوم نهم پاسخ سوال 12

13) شتاب میدان گرانش زمین در هر نقطه ………………… متناسب است.

1) فقط با عکس مجذور شعاع زمین
2) با حاصل ضرب جرم جسم و جرم کره زمین و عکس مجذور فاصله جسم از مرکز زمین
3) با جرم زمین و عکس مجذور فاصله جسم ازمرکز زمین
4) با جرم زمین و ارتفاع جسم از سطح زمینپاسخنامه نمونه سوال فصل 5 علوم نهم پاسخ سوال 13

14)جسمی به جرم 2 کیلو گرم روی سطح افقی بدون اصطکاکی تحت اثر دو نیروی متقاطع افقی عمود بر هم که اندازه یکی از آن ها 3 نیوتن است وارد می کنیم اگر شتاب جسم 2/5 متر بر مجذور ثانیه باشد اندازه نیروی دیگر چند نیوتن است؟

1) 1
2) 3
3) 4
4) 5پاسخنامه نمونه سوال فصل 5 علوم نهم پاسخ سوال 14

15) وزنه ای به جرم 0/5 کیلو گرم تحت تاثیر نیروی افقی F با سرعت ثابت 2 متر بر ثانیه روی یک سطح افقی حرکت می کند . با حذف نیروی افقی F ، وزنه پس از یک ثانیه میایستد . نیروی F چند نیوتن است؟

1) 1
2) 1/2
3) 1/5
4)2پاسخنامه نمونه سوال فصل 5 علوم نهم پاسخ سوال 15

16) بر جسمی به جرم 5 کیلو گرم روی یک سطح افقی بدون اصطکاکی به حال سکون قرار دارد دو نیروی 20 و 5 نیوتنی به ترتیب به سمت چپ و راست آن اثر می کنند . این جسم در مدت 10 ثانیه چند متر را طی می کند؟

1) 50
2) 100
3) 150
4) 300پاسخنامه نمونه سوال فصل 5 علوم نهم پاسخ سوال 16

17) جرم کل کودکی به همراه دوچرخه اش 60 کیلو گرم است این کودک از حال سکون با نیروی افقی 140 نیوتن رو به جلو ، شروع به حرکت می کند . اگر نیروی اصطکاک جنبشی 20 نیوتن باشد ، شتاب دوچرخه سوار چند متر بر مجذور ثانیه است؟

1) 1
2) 2
3) 3
4) 4پاسخنامه نمونه سوال فصل 5 علوم نهم پاسخ سوال 17

18) یک ماشین اسباب بازی به جرم 3 کیلو گرم با شتاب 2 متر بر مجذور ثانیه با نیروی افقی 7 نیوتن کشیده می شود . مقدار نیروی اصطکاک جنبشی کدام است؟

1) 1
2) 2
3) 3
4) 6پاسخنامه نمونه سوال فصل 5 علوم نهم پاسخ سوال 18

19) شخصی جعبه 300 نیوتنی را با نیروی ثابت 60 نیوتنی در راستای افق به مدت 2 ثانیه می کشدجعبه چند متر جابجا شده است؟

1) 1/3
2) 2
3) 4
4) 3پاسخنامه نمونه سوال فصل 5 علوم نهم پاسخ سوال 19

20) فنری را از یک نقطه آویزان کرده ایم و به آن وزنه ی 100 نیوتنی آویخته ایم اگر ثابت فنر 2000 نیوتن بر متر باشد ، طول فنر چند سانتیمتر زیاد تر می شود؟

1) 20
2) 6
3) 10
4) 5پاسخنامه نمونه سوال فصل 5 علوم نهم پاسخ سوال 20

 

برای حمایت از سایت خواهشمند است بنر زیر را باز کنید. این کار هزینه ای برای شما ندارد.
حتما بخوانید.  نمونه سوال فصل 2 علوم نهم + پاسخ نامه

مطالب مرتبط

6 دیدگاه‌

 1. Motalleb گفت:

  به نظرم سوال ۶ اشتباه حل شده . جواب ۱۸
  سوال ۷ هم فکر نکنم گزینه ۴ مناسب تره.

 2. maryam گفت:

  سوال 6 رو اگه میشه یه توضیح دیگه بنویسین قابل فهم نیست

 3. maryam گفت:

  سوال 14 هم به جای 2/5 ، 5/2 نوشته شده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *