پاسخنامه نمونه سوال علوم هشتم فصل 9

برای حمایت از سایت خواهشمند است بنر زیر را باز کنید. این کار هزینه ای برای شما ندارد.

پاسخنامه نمونه سوال علوم هشتم فصل 9

کاربر گرامی : در این برگه پاسخنامه نمونه سوال علوم هشتم فصل 9 : الکتریسیته آورده شده است .

لازم است قبل از پاسخ به این سوالات ، ابتدا درس نامه علوم هشتم فصل 9 : الکتریسیته را خوب مطالعه کنید.

سپس نمونه سوال علوم هشتم فصل 9 : الکتریسیته را بررسی و پاسخ های خود را یاداشت کنید

و جواب های خود را با پاسخ نامه نمونه سوال علوم هشتم فصل 9 : الکتریسیته باهم مقایسه کنید.

تحلیل آزمون را هم فراموش نکنید زیرا به شما در آموختن کمک زیادی می کند.

الکتریسته پاسخنامه نمونه سوال علوم هشتم فصل 9

پاسخنامه نمونه سوال علوم هشتم فصل 9 :

1- هنگام مالش يك شانه ي پلاستيكي با يك پارچه ي پشمي ,كدام ذرات اتم بين دو جسم بار دار , مبادله مي شوند؟

1) تعداد الكترون از شانه به پارچه

2) تعدادي پروتون از شانه به پارچه

3) تعدادي الكترون از پارچه به شانه

4) تعدادي پروتون از پارچه به شانه

شانه پلاستیکی تمایل دارد الکترون بگیرد پس بار خود را از پارچه پشمی می گیرد پروتون ها هم هیچگاه هسته اتم را ترک تمی کنند

2- هنگامي كه يك ميله ي شيشه اي را به يك پارچه نايلوني مالش مي دهيم چه نتيجه اي به دست مي آيد؟

1) ميله داراي بار مثبت مي شود .

2) پارچه داراي بار مثبت مي شود.

3) فقط ميله باردار مي شود.

4) فقط پارچه باردار مي شود.

پارچه نایلونی بار شیشه را می گیرد پس بار آن منفی و شیشه بارش مثبت می شود.

3- دو گلوله ي آلومينيومي را كه هريك با نخي آويزان است , به وسيله ي ميله ي پلاستيكي بار دار , به طور جداگانه بار دار مي كنيم و سپس آن دو را به هم نزديك مي نماييم. در اين صورت چه اتفاقي مي افتد؟

1) همديگر را مي ربايند.

2) همديگر را مي رانند .

3) تاثيري بر هم ندارند .

4) ابتدا همديگر را مي ربايند و سپس مي رانند.

دو گلوله هریک بار منفی و هم نام دارند پس همدیگر را می رانند.

4- برق نمايي داراي بار الكتريكي مثبت است. جسمي را به كلاهك آن نزديك مي كنيم . ورقه هاي الكتروسكوپ از هم دور مي شوند. جسم چه نوع بار الكتريكي دارد؟

1) مثبت

2) منفي

3) بدون بار

4) نمي توان تشخيص داد.

بادور شدن ورقه ها نتیجه می گیریم اختلاف بار بین دو ورقه زیاد شده یعنی تعداد بار های مثبت زیاد شده به عبارت دیگر بار نزدیک شده به کلاهک مثبت بوده است.

5- اگر به كلاهك الكتروسكوپي كه بار منفي دارد , يك ميله ي پلاستيكي بار دار نزديك كنيم چه روي مي دهد؟

دور و نزديك شدن ورقه ها

زياد شدن انحراف ورقه هاي الكتروسكوپ

كمتر شدن انحراف ورقه ها

ورقه ها هيچ حركتي نمي كنند.

بادور شدن ورقه ها نتیجه می گیریم اختلاف بار بین دو ورقه زیاد شده یعنی تعداد بار های منفی زیاد شده به عبارت دیگر بار میله پلاستیکی منفی بوده است.

6 – اگر ماده اي بار دار, نتواند الكترون بگيرد يا از دست بدهد , چه نوع بار الكتريكي خواهد داشت ؟

1) منفي

2) مثبت

3) خنثي

4) همچنان بار دار

چون مبادله الکترونی انجام نشده است همچنان همان بار را خواهد داشت.

7-يك الكتروسکوپ را به روش القا و با شانه پلاستيكي باردار كرده ايم. اگر يك ميله شيشه اي باردار را به آن نزديك كنيم ورقه هاي الكتروسكوپ …

1) از هم دور مي شوند

2) به هم نزديك مي شوند

3) ابتدا نزديك و سپس دور مي شوند

4) ابتدا دور و سپس نزديك مي شوند

در روش القا بار مخالف القا می شود میله پلاستیکی بار منفی دارد پس بار القا شده مثبت است و چون بار میله شیشه ای هم مثبت است ورقه های الکتروسکوپ از هم دور می شوند

8- برق نما داراي بار مثبت است ميله اي را به آن نزديك مي كنيم ورقه هاي آن از هم دور مي شوند بار الكتريكي ميله:

1) مثبت

2) منفي

3) بدون بار الكتريكي

4) هم بار مثبت و هم بار منفي دارد

بار های مشابه از هم دور می شوند

9- در يك مدار مقاومت الكتريكي بين دو نقطه را كم مي كنيم و اختلاف پتانسيل را ثابت نگه مي داريم , جرياني كه از مدار مي گذرد چه مي شود؟

1) كم

2) زياد

3) بدون تغيير

4) ابتدا كم سپس زياد

مقاومت نسبت به شدت جریان رابطه عکس دارد پس با کاهش مقاومت شدت جریان  زیاد می شود.

10- علت چسبيدن بادكنك به ديوار وقتي آن را با پارچه ي پشمي مالش داده و به ديوار نزديك مي كنيم جاذبه ي بين ….. مي باشد.

1) الكترون هاي بادكنك با پروتون هاي و الكترون هاي ديوار

2) پروتون هاي بادكنك با پروتون ها و الكترون هاي ديوار

3) الكترون هاي دیوار و پروتون هاي بادكنك

4) الكترون هاي بادكنك و پروتون هاي ديوار

بادکنک بار منفی دارد و می دانیم بار های مخالف همدیگر را جذب می کنند  پس الکترون های بادکنک توسط پروتون های دیوار جذب می شوند

11- چه موقع با نزديك كردن يك جسم به الكتروسكوپ ، ورقه هاي الكتروسكوپ به هم نزديك مي شوند؟

1) جسم والكتروسكوپ داراي بار غير همنام باشند

2) جسم فاقد بار و الكتروسكوپ باردار باشد

3) الكتروسكوپ فاقد بار و جسم باردار باشد

4) هر دو داراي بار هم نام باشند

زمانی که بار ها  نا هم نام باشند همدیگر را جذب می کنند.

12- دو گلوله باردار فلزي X و y بر روي دو پايه شيشه اي قرار دارند. يك گلوله ديگر، Z ، را كه حامل بر مثبت است به نزديك آنها مي آوريم، سپس يك سيم رسانا به دو گلوله x و y وصل مي كنيم. بعد از مدتي سيم رسانا را بر مي داريم و دست آخر نيز گلوله Z را از آنجا دور مي كنيم. در اين صورت :

1) هر دو گلوله بدون بار باقي مي مانند

2) گلولهx بار مثبت و گلولهy بار منفي پيدا مي كند

3) گلوله x بار منفي و گلوله y بار مثبت پيدا مي كند

4) هر دو گلوله بار منفي پيدا مي كنند

چون گلوله نزدیک شده بار مثبت دارد به روش القا بار منفی در آن دو ایجاد می کند

13- اگر ميله ي پلاستيكي با بار منفي را به كلاهك الكتروسكپي نزديك نماييم سپس در همان حال انگشت خود را به الكتروسكوپ تماس داده وبه آرامي از آن دوركنيم پس از دوركردن ميله ,الكتروسكوپ چه باري پيدا مي كند؟

1) بار الكتريكي مثبت

2) بار الكتريكي منفي

3) بدون بار الكتريكي

4) از ابتدا بار دار نمي شود

به روش القا بار مخالف بار منفی یعنی مثبت ایجاد می شود

14- بار الكتروسكوپي , منفي است. اگر جسم بار داري را از فاصله ي دور به كلاهك الكتروسكوپ نزديك كرده و به آن بچسبانيم ابتدا ورقه هاي درون الكتروسكوپ به هم نزديك و سپس دور مي شوند نوع بار جسم و بار ورقه هاي الكتروسكوپ پس از تماس به ترتيب از چپ به راست چيست؟

1) مثبت , مثبت

2) مثبت , منفي

3) منفي , مثبت

4) منفي , منفي

بار الکتروسکوپ مثبت بوده و با بار ورودی منفی خنثی شده است اما مقدار بار منفی ورودی زیاد بوده و بار منفی باقی مانده موجب دور شده ورقه ها شده است.

15 – بار نامعلومی را به کلاهک الکتروسکوپی واردکرده ایم سپس میله ی شیشه ای را با پارچه ی ابریشمی باردار کرده وبه کلاهک نزدیک می کنیم مشاهده می کنیم که ورقه ها به هم نزدیک می شوند در این حالت تعداد الکترون های الکتروسکوپ …………… است.

1) کاهش یافته

2) افزایش یافته

3) بدون تغییر

4) ابتدا زیاد سپس کاهش یافته

چون میله شیشه ای به کلاهک متصل نشده است تبادل بار انجام نشده است فقط بار ها ی منفی الکتروسکوپ روی کلاهک تجمع کرده و تعداد آن ها در ورقه ها کم شده و ورقه ها به هم نزدیک شده اند.

16- چرا ذرات ریز گرد و غبار به صفحه ی تلویزیون می چسبند؟

1) این مواد چسبناک هستند

2) به دلیل خاصیت مغناطیسی

3) به دلیل خاصیت الکتریکی

4) به دلیل گرم شدن صفحه

ذرات غبار بدون بار هستد اما هر ذره دارای الکترون و پروتون است که در حالت عادی خنثی هستند جسم بار دار ذرات گرد و غبار را قطبیده می کند و بار های مخالف همدیگر را جذب می کنند

17- اگر شانه ی بار داری را به شیر آبی که جریان دارد نزدیک کنیم چه تغییری روی می دهد؟

1) آب از شیر دور می شود

2) تغییری روی نمی دهد

3) آب به سمت شانه خمیده می شود

4) آب از شانه دور می شود

جسم بار دار ذرات آب را قطبیده می کند و بار های نا هم نام جذب می شوند

18- برای حفاظت از ساختمان های بلند از خطر اصابت آذرخش ، از چه وسیله ای استفاده می کنند؟

1) رسوب دهنده

2) برق گیر

3) برق نما

4) الکتروسکوپ

برق گیر وسیله ای رسانا است که بار الکتریکی ابر را به زمین منتقل می کند

19- به روش القا می توان در ……….بار الکتریکی ایجاد کرد.

1) پلاستیک

2) چوب

3) شیشه

4) مس

به روش القا می توان دراجسام رسانا مثل مس بار الکتریکی ایجاد کرد.

20- هر گاه از مقاومتی جریان I عبور کند توان P می شود . اگر جریان را به 3I افزایش دهیم به شرطی که مقاومت نیز تغییر نکند،توان برابر است با

1) P

2) 3P

3) P/3

4) 9P

21- ولت بر آمپر ، معادل کدام واحد اندازه گیری است؟

1)اهم

2) آمپر

3) ولت

4) ژول

طبق قانون مقاومت بر حسب اهم از نسبت ولتاژ بر حسب ولت بر  شدت جریان  بر حسب آمپر محاسبه می شود.

22-  چه چيز باعث برق گرفتگي مي شود؟

1) جريان

2) ولتاژ

3) جريان و ولتاژ

4) مقاومت الكتريكي

ولتاژ همان فشار الکتریکی یا اختلاف پتانسیل است که موجب حرکت الکترونها و برق گرفتگی می شود

23- عامل ايجاد جريان الكتريكي در يك مدار كدام گزينه است ؟

1) شدت جريان

2) اختلاف پتانسيل

3) مقاومت

4) انرژي

اختلاف پتانسیل سبب نوعی فشار الکتریکی در دو قطب می شود و سبب جاری شدن الکترونها می شود

24- آمپرسنج و ولت سنج هريك به ترتيب چگونه در مدار قرار مي گيرند؟

1) موازي , سري

2) موازي , موازي

3) سري , موازي

4) سري , سري

25- در يك مدار الكتريكي اگر دماي لامپ به تدريج افزايش يابد مقاومت الكتريكي آن و شدن جريان عبوري از آمپر سنج به ترتيب ……………و…………..مي يابد.

1) كاهش , افزايش

2) افزايش , كاهش

3) كاهش , كاهش

4) افزايش , افزايش

با گرم شدن رسانا برخورد الکترون ها در درون رسانا زیاد می شود یعنی مقاومت افزایش می یابد و با برخورد الکترون ها انرژی به گرما تبدیل می شود و جران الکترون ها کم می شود

26- از يك مقاومت 10 اهمي شدت جريان 4 آمپري مي گذرد . ولت سنج , اختلاف پتانسيل دو سر اين مقاومت را 41/6 ولت نشان مي دهد . ولت سنج چند درصد اختلاف پتانسيل مدار را درست نشان مي دهد؟

1) 100

2) 96

3) 90

4) 50

96=100×41/6÷40

اختلاف پتانسیل یا ولتاژ از حاصل ضرب شدت جریان یا آمپر در مقاومت بدست می آید اگر آن را 100 درصد نشان می داد 40=10×4 بود

27- گر در يك مدار مقاومت الكتريكي ثابت باشد و اختلاف پتانسيل دو سر مدار را سه برابر كنيم , شدت جریان الكتريكي مدار چند برابر مي شود؟

1) 3

2) 2

3) 0/5

4) تغيير نمي كند.

به فرض ثابت بودن مقاومت  ، شدت جریان و اختلاف پتانسیل رابطه مستقیم خواهند داشت و به همان نسبت زیاد می شوند یعنی سه برابر

28- در مدار الكتريكي از يك مقاومت الكتريكي 100 اهمي , جريان به شدت 0/5 آمپر مي گذرد , اختلاف پتانسيل دو سر مدار چند ولت است؟

1)  50

2) 110

3) 200

4) 220

50=v=I×R ⇒    100×0/5

29- مقاومت الكتريكي يك راديو , 10 اهم است و ولتاژ ورودي آن 12 ولت است , شدت جرياني كه از آن مي گذرد چند آمپر است ؟

1) 0/5

2) 1.2

3) 6

4) 120

1/2 =I=V÷R  ⇒  12÷ 10

پاسخنامه نمونه سوال علوم هشتم فصل 9

برای حمایت از سایت خواهشمند است بنر زیر را باز کنید. این کار هزینه ای برای شما ندارد.

مطالب مرتبط

4 دیدگاه‌

  1. bita گفت:

    خوب بود ولی بعضی از سوالاتون جواب هاش و توضیحشون بی ربط و یا نا مفهوم بود رسیدگی شود.

  2. SHAMS گفت:

    جواب بعضی سوالاتتون اشتباهه

    • سلام کاربر گرامی : لطفا موارد مورد نظر شما کدام سوالات است تا هر چه زودتر رفع شوند ، ما همواره با گروه علمی خود سعی کرده ایم سوالات بدون اشکال و با کمترین خطا در اختیار کاربران قرار گیرد.دقت و نظز شما کاربران گرامی می تواند کاستی ها را جبران کند و اگر احیانا اشتباهی وجود دارد برطرف شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *