نمونه سوال علوم هشتم فصل 9 : الکتریسیته

برای حمایت از سایت خواهشمند است بنر زیر را باز کنید. این کار هزینه ای برای شما ندارد.

نمونه سوال علوم هشتم فصل 9

کاربر گرامی : در این برگه  نمونه سوال علوم هشتم فصل 9 : الکتریسیته آورده شده است .

لازم است قبل از پاسخ به این سوالات ، ابتدا درس نامه علوم هشتم فصل 9 : الکتریسیته را خوب مطالعه کنید.

سپس نمونه سوال علوم هشتم فصل 9 : الکتریسیته را بررسی و پاسخ های خود را یاداشت کنید

و جواب های خود را با پاسخ نامه نمونه سوال علوم هشتم فصل 9 : الکتریسیته باهم مقایسه کنید.

تحلیل آزمون  نمونه سوال علوم هشتم فصل 9 را هم فراموش نکنید زیرا به شما در آموختن کمک زیادی می کند.

نمونه سوال علوم هشتم فصل 9

1- هنگام مالش يك شانه ي پلاستيكي با يك پارچه ي پشمي ,كدام ذرات اتم بين دو جسم بار دار , مبادله مي شوند؟

1) تعداد الكترون از شانه به پارچه

2) تعدادي پروتون از شانه به پارچه

3) تعدادي الكترون از پارچه به شانه

4) تعدادي پروتون از پارچه به شانه

2- هنگامي كه يك ميله ي شيشه اي را به يك پارچه نايلوني مالش مي دهيم چه نتيجه اي به دست مي آيد؟

1) ميله داراي بار مثبت مي شود .

2) پارچه داراي بار مثبت مي شود.

3) فقط ميله باردار مي شود.

4) فقط پارچه باردار مي شود.

3- دو گلوله ي آلومينيومي را كه هريك با نخي آويزان است , به وسيله ي ميله ي پلاستيكي بار دار , به طور جداگانه بار دار مي كنيم و سپس آن دو را به هم نزديك مي نماييم. در اين صورت چه اتفاقي مي افتد؟

1) همديگر را مي ربايند.

2) همديگر را مي رانند .

3) تاثيري بر هم ندارند .

4) ابتدا همديگر را مي ربايند و سپس مي رانند.

4- برق نمايي داراي بار الكتريكي مثبت است. جسمي را به كلاهك آن نزديك مي كنيم . ورقه هاي الكتروسكوپ از هم دور مي شوند. جسم چه نوع بار الكتريكي دارد؟

1) مثبت

2) منفي

3) بدون بار

4) نمي توان تشخيص داد.

5- اگر به كلاهك الكتروسكوپي كه بار منفي دارد , يك ميله ي پلاستيكي بار دار نزديك كنيم چه روي مي دهد؟

دور و نزديك شدن ورقه ها

زياد شدن انحراف ورقه هاي الكتروسكوپ

كمتر شدن انحراف ورقه ها

ورقه ها هيچ حركتي نمي كنند.

6 – اگر ماده اي بار دار, نتواند الكترون بگيرد يا از دست بدهد , چه نوع بار الكتريكي خواهد داشت ؟

1) منفي

2) مثبت

3) خنثي

4) همچنان بار دار

7-يك الكتروسکوپ را به روش القا و با شانه پلاستيكي باردار كرده ايم. اگر يك ميله شيشه اي باردار را به آن نزديك كنيم ورقه هاي الكتروسكوپ …

1) از هم دور مي شوند

2) به هم نزديك مي شوند

3) ابتدا نزديك و سپس دور مي شوند

4) ابتدا دور و سپس نزديك مي شوند

8- برق نما داراي بار مثبت است ميله اي را به آن نزديك مي كنيم ورقه هاي آن از هم دور مي شوند بار الكتريكي ميله:

1) مثبت

2) منفي

3) بدون بار الكتريكي

4) هم بار مثبت و هم بار منفي دارد

9- در يك مدار مقاومت الكتريكي بين دو نقطه را كم مي كنيم و اختلاف پتانسيل را ثابت نگه مي داريم , جرياني كه از مدار مي گذرد چه مي شود؟

1) كم

2) زياد

3) بدون تغيير

4) ابتدا كم سپس زياد

10- علت چسبيدن بادكنك به ديوار وقتي آن را با پارچه ي پشمي مالش داده و به ديوار نزديك مي كنيم جاذبه ي بين ….. مي باشد.

1) الكترون هاي بادكنك با پروتون هاي و الكترون هاي ديوار

2) پروتون هاي بادكنك با پروتون ها و الكترون هاي ديوار

3) الكترون هاي دیوار و پروتون هاي بادكنك

4) الكترون هاي بادكنك و پروتون هاي ديوار

11- چه موقع با نزديك كردن يك جسم به الكتروسكوپ ، ورقه هاي الكتروسكوپ به هم نزديك مي شوند؟

1) جسم والكتروسكوپ داراي بار غير همنام باشند

2) جسم فاقد بار و الكتروسكوپ باردار باشد

3) الكتروسكوپ فاقد بار و جسم باردار باشد

4) هر دو داراي بار هم نام باشند

12- دو گلوله باردار فلزي X و y بر روي دو پايه شيشه اي قرار دارند. يك گلوله ديگر، Z ، را كه حامل بر مثبت است به نزديك آنها مي آوريم، سپس يك سيم رسانا به دو گلوله x و y وصل مي كنيم. بعد از مدتي سيم رسانا را بر مي داريم و دست آخر نيز گلوله Z را از آنجا دور مي كنيم. در اين صورت :

1) هر دو گلوله بدون بار باقي مي مانند

2) گلولهx بار مثبت و گلولهy بار منفي پيدا مي كند

3) گلوله x بار منفي و گلوله y بار مثبت پيدا مي كند

4) هر دو گلوله بار منفي پيدا مي كنند

13- اگر ميله ي پلاستيكي با بار منفي را به كلاهك الكتروسكپي نزديك نماييم سپس در همان حال انگشت خود را به الكتروسكوپ تماس داده وبه آرامي از آن دوركنيم پس از دوركردن ميله ,الكتروسكوپ چه باري پيدا مي كند؟

1) بار الكتريكي مثبت

2) بار الكتريكي منفي

3) بدون بار الكتريكي

4) از ابتدا بار دار نمي شود

14- بار الكتروسكوپي , منفي است. اگر جسم بار داري را از فاصله ي دور به كلاهك الكتروسكوپ نزديك كرده و به آن بچسبانيم ابتدا ورقه هاي درون الكتروسكوپ به هم نزديك و سپس دور مي شوند نوع بار جسم و بار ورقه هاي الكتروسكوپ پس از تماس به ترتيب از چپ به راست چيست؟

1) مثبت , مثبت

2) مثبت , منفي

3) منفي , مثبت

4) منفي , منفي

15 – بار نامعلومی را به کلاهک الکتروسکوپی واردکرده ایم سپس میله ی شیشه ای را با پارچه ی ابریشمی باردار کرده وبه کلاهک نزدیک می کنیم مشاهده می کنیم که ورقه ها به هم نزدیک می شوند در این حالت تعداد الکترون های الکتروسکوپ …………… است.

1) کاهش یافته

2) افزایش یافته

3) بدون تغییر

4) ابتدا زیاد سپس کاهش یافته

16- چرا ذرات ریز گرد و غبار به صفحه ی تلویزیون می چسبند؟

1) این مواد چسبناک هستند

2) به دلیل خاصیت مغناطیسی

3) به دلیل خاصیت الکتریکی

4) به دلیل گرم شدن صفحه

17- اگر شانه ی بار داری را به شیر آبی که جریان دارد نزدیک کنیم چه تغییری روی می دهد؟

1) آب از شیر دور می شود

2) تغییری روی نمی دهد

3) آب به سمت شانه خمیده می شود

4) آب از شانه دور می شود

18- برای حفاظت از ساختمان های بلند از خطر اصابت آذرخش ، از چه وسیله ای استفاده می کنند؟

1) رسوب دهنده

2) برق گیر

3) برق نما

4) الکتروسکوپ

19- به روش القا می توان در ……….بار الکتریکی ایجاد کرد.

1) پلاستیک

2) چوب

3) شیشه

4) مس

20- هر گاه از مقاومتی جریان I عبور کند توان P می شود . اگر جریان را به 3I افزایش دهیم به شرطی که مقاومت نیز تغییر نکند،توان برابر است با

1) P

2) 3P

3) P/3

4) 9P

21- ولت بر آمپر ، معادل کدام واحد اندازه گیری است؟

1)اهم

2) آمپر

3) ولت

4) ژول

22-  چه چيز باعث برق گرفتگي مي شود؟

1) جريان

2) ولتاژ

3) جريان و ولتاژ

4) مقاومت الكتريكي

23- عامل ايجاد جريان الكتريكي در يك مدار كدام گزينه است ؟

1) شدت جريان

2) اختلاف پتانسيل

3) مقاومت

4) انرژي

24- آمپرسنج و ولت سنج هريك به ترتيب چگونه در مدار قرار مي گيرند؟

1) موازي , سري

2) موازي , موازي

3) سري , موازي

4) سري , سري

25- در يك مدار الكتريكي اگر دماي لامپ به تدريج افزايش يابد مقاومت الكتريكي آن و شدن جريان عبوري از آمپر سنج به ترتيب ……………و…………..مي يابد.

1) كاهش , افزايش

2) افزايش , كاهش

3) كاهش , كاهش

4) افزايش , افزايش

26- از يك مقاومت 10 اهمي شدت جريان 4 آمپري مي گذرد . ولت سنج , اختلاف پتانسيل دو سر اين مقاومت را 41/6 ولت نشان مي دهد . ولت سنج چند درصد اختلاف پتانسيل مدار را درست نشان مي دهد؟

1) 100

2) 96

3) 90

4) 50

27- گر در يك مدار مقاومت الكتريكي ثابت باشد و اختلاف پتانسيل دو سر مدار را سه برابر كنيم , شدت جریان الكتريكي مدار چند برابر مي شود؟

1) 3

2) 2

3) 0/5

4) تغيير نمي كند.

28- در مدار الكتريكي از يك مقاومت الكتريكي 100 اهمي , جريان به شدت 0/5 آمپر مي گذرد , اختلاف پتانسيل دو سر مدار چند ولت است؟

1)  50

2) 110

3) 200

4) 220

29- مقاومت الكتريكي يك راديو , 10 اهم است و ولتاژ ورودي آن 12 ولت است , شدت جرياني كه از آن مي گذرد چند آمپر است ؟

1) 0/5

2) 1.2

3) 6

4) 120

 

نمونه سوال علوم هشتم فصل 9

پاسخ نامه نمونه سوال علوم هشتم فصل 9

برای حمایت از سایت خواهشمند است بنر زیر را باز کنید. این کار هزینه ای برای شما ندارد.

مطالب مرتبط

16 دیدگاه‌

 1. A] گفت:

  خوب است.ممنون از سایتتون

 2. .......... گفت:

  عالی است ممنون از سایت خوبتون

 3. POURIA.M😎 گفت:

  خوبه ولی ای کاش جوابم داشت.ممنون

 4. hossein گفت:

  لطفا پاسخ نامه 29 سوال الکتریسیته برای من ایمیل شود

 5. sarina.r گفت:

  سلام…میخواستم ی تشکر جانانه از همه زحمتکشان سایت بکنم..واقعا سپاسگزارم ممنون خیلی احتیاج داشتم

  • حامد فرح آبادی گفت:

   خواهش میکنم نظر لطف شماست.
   سایت را به سایر دوستان خود نیز معرفی کنید.

 6. Unknown گفت:

  من واقعا معذرت میخوام که اینو میگم ولی سوالاتتون خیلی سادا و ابتدایی است.مثلا منی که مراجعه میکنم سوالاتی میخوام که تمام ریز سوالات رو پوشش بده اما این سوالا خیلی ابتدایی هستن!😣

  • حامد فرح آبادی گفت:

   تشکر بابت دیدگاه شما
   ما سطح سوالات را با توجه به جامعه کل دانش آموزان ایران در نظر گرفتیم تا برای اکثریت کاربردی باشد. چنانچه سطح دانش شما بالاست طبیعتا باید سوالاتی با سطح دشوار را حل کنید.

 7. محمد گفت:

  پاسخ نامه باز نمیشه

 8. S.G گفت:

  سلام… خسته نباشید. سوالاتتون خوبه اما خیلی سادست اگه میشه سطح سوالاتتونو ببرید بالا.

  • کاربر گرامی سعی کرده ایم سوالات متناسب با همه دانش آموزان باشد و طیف وسیعی از دانش آموزان را در بر گیرد در هر حال به نظر شما حتما توجه می شود. نظرات شماست که می تواند موجب کیفیت بخشی به محتوا ها شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *