راه های موفقیت در آزمون

 بطور کلی بحث آزمون دادن چه بصورت تشریحی و چه بصورت تستی ،چه  شفاهی چه کتبی ، جزء جدایی ناپذیر در هر مقطعی است، معمولاً یکی از مشکلات دانش آموزان این است که گاهی...